International Topical Workshop on Fukushima Decommissioning Research 2022
  FDR2022  
    October 14-16, 2022. J-Village, Naraha, Fukushima, JAPAN

Organization

Organizing Committee
Chair Shunichi Suzuki(The University of Tokyo)
Co-chairKoji Okamoto(The University of Tokyo)
Takayuki Takahashi(Fukushima University)
Advisor Hiroshi Miyano(former Hosei University)
Members Hajime Asama(Univ. Tokyo)
Tetsuo Iguchi(former Nagoya Univ.)
Hiroyoshi Ueda(RWMC)
Masayoshi Uno(Univ. Fukui)
Hideo Komine(Waseda Univ.)
Tadafumi Koyama(CRIEPI)
Akira Sakashita(MHI)
Shigekazu Suzuki(NIT, Fukushima College)
Takashi Takata(Univ. Tokyo)
Kenro Takamori(IRID)
Kenji Takeshita(Tokyo Tech.)
Takahiko Chiba(IHI)
Noriyoshi Nakamura(NDF)
Yuichi Niibori(Tohoku Univ.)
Tokio Fukahori(JAEA/CLADS)
Satoshi Yanagihara(Univ. Fukui)
Akio Yamamoto(Nagoya Univ.)
Takahiko Yoshida(TEPCO)
Yutaka Watanabe(Tohoku Univ.)
SecretaryNoriko Asanuma(Tokai Univ.)
Yuko Kani(Hitachi)
Hiroto Kawahara(MHI)
Yumi Yaita(Toshiba ESS)
 
Track Leaders
Track 1: Severe Accident Phenomena, Fukushima Accident Analysis
Shinya Mizokami(TEPCO)
Masaki Kurata(JAEA)
Akifumi Yamaji(Waseda Univ.)
Track 2: Debris Removal Strategy, Risk, Debris Characterization
Tadahiro Washiya(JAEA)
Naoaki Okuzumi(IRID)
Isamu Sato(Tokyo City Univ.)
Track 3: Robot Technology, Remote Control System
Kuniaki Kawabata(JAEA)
Hisashi Osumi(Chuo Univ.)
Satoshi Okada(Hitachi GE)
Track 4: Radiation Measurement and Analysis
Takahiro Tadokoro(Hitachi)
Koji Takasaki(JAEA)
Shuichi Hasegawa(Univ. Tokyo)
Track 5: Waste Management
Yoshikazu Koma(JAEA)
Takumi Saito(Univ. Tokyo)
Michitaka Saso(Toshiba ESS)